در حال نمایش 10 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

داکت خانگی 12*20 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 12*20 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 12*20 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 20*20 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 20*20 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 20*20 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 20*25 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 20*25 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 20*25 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 30*30 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 30*30 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 30*30 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 40*40 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 40*40 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 40*40 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 40*60 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 40*60 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 40*60 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 60*100 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 60*100 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 60*100 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت خانگی 60*60 رعد، شاخه 2 متری

داکت ساده 60*60 میلی متر، شاخه 2 متری داکت ساده رعد 60*60 رعد یک نوع کانال مستطیل شکل از جنس

داکت شیاردار 60*100 رعد،شاخه 2 متری

داکت شیاردار 60*100 میلی متر، شاخه 2 متری داکت شیاردار 60*100 رعد یا داکت صنعتی دارای شیارهایی می باشند. که

داکت شیاردار 60*80 رعد،شاخه 2 متری

داکت شیاردار 60*80 میلی متر، شاخه 2 متری داکت شیاردار 60*80 رعد یا داکت صنعتی دارای شیارهایی می باشند. که